امروز: شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳

قانون اصلاح موادی مصوب ۱۳۷۵

قانون اصلاح موادی مصوب ۱۳۷۵

 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵  ماده ۱ – ‎‎‎ واژه «ده» ‌از ماده(۱) حذف می‌گردد.  ‎‎‎ماده ۲– در ماده (۵)‌بعد از عبارت «در هر بخش شورای بخش» عبارت «که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد»‌اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد: ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – ‌از یک […]

 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ 
ماده ۱ – ‎‎‎ واژه «ده» ‌از ماده(۱) حذف می‌گردد.

 ‎‎‎ماده ۲– در ماده (۵)‌بعد از عبارت «در هر بخش شورای بخش» عبارت «که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد»‌اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎تبصره – ‌از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته‌باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهندشد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
‎‎‎ ‎‎‎
 ‎‎‎ماده ۳ – ماده(۶) حذف می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴ – در ماده (۸):
‎‎‎ ‎‎‎الف – واژه «بخش» حذف می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره‌ای به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎تبصره – هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید،‌تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۵ – ماده(۹) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۹ – در صورت تبدیل روستا به شهر،‌شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند،‌شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۶ – در ماده(۱۰):
‎‎‎ ‎‎‎الف – واژه «شهرداران» بعد از واژه «فرمانداران» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – واژه «دهیار» از تبصره این ماده حذف می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۷ – در ماده (۱۰) مکرر:
‎‎‎ ‎‎‎الف – جمله «شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت‌داشتن دو نفر نماینده در شورا،‌مستثنی می‌باشند» به انتهاء تبصره(۲) این ماده الحاق می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره (۳) این ماده حذف می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده۸ – تبصره (۲) ماده (۱۱)‌حذف می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۹ – در ماده (۱۳):
‎‎‎ ‎‎‎– عبارت «و شهر»‌بعد از واژه «بخش» به این ماده اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۰ – در ماده (۱۴):
‎‎‎ ‎‎‎ الف – تبصره (۲) حذف می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – شماره تبصره‌های (۳) و (۴) به (۲) و (۳) تغییر می‌یابد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۱ – در ماده (۱۴) مکرر:
‎‎‎ ‎‎‎الف – تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۱ – هرفرد می‌تواند فقط عضوشورای یک روستا یا یک شهر باشد.
‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره (۳) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۳ – «نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا،‌ قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۲ – یک ماده به عنوان ماده (۱۵) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۵ مکرر – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(۳) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌دعوت وزیر کشور تشکیل می‌‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۳ – در ماده (۱۶):
‎‎‎ ‎‎‎الف – عبارت «وفق ماده(۱۵مکرر)» بعد از عبارت «شوراهای موضوع این قانون» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «برای مدت یک سال» در این ماده بعد از واژه «منشی» اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۴ – در ماده (۱۶) مکرر واژه «بخش» پس از عبارت «اعضاء شوراهای» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۵ – در تبصره ماده (۱۸) عبارت «در ا نتخابات شرکت نکرده باشند» به عبارت «در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند» اصلاح می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۶ – در بند (الف) ماده (۲۰) عبارت «یا پلمب» بعد از واژه «مُهر» اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۷ – دربند(۲) ماده(۲۵) سن انتخاب کنندگان از ۱۵ سال تمام به ۱۸ سال تمام اصلاح می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۸ – در ماده (۲۶):
‎‎‎ ‎‎‎الف – بندهای (د)، و (هـ) به بندهای (ج) و (د) تبدیل می‌شوند.
‎‎‎ ‎‎‎ب- عنوان بند(و) اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان بند(هـ) تبدیل و به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎«هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.»
‎‎‎ ‎‎‎ج – یک بند به عنوان بند(و) ذیل این ماده الحاق می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎«و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۱۹ – در ماده(۲۸):
‎‎‎ ‎‎‎الف- در بند(۱) پس از عبارت «رئیس‌جمهور و مشاورین و معاونین وی» عبارت «نمایندگان خبرگان رهبری» پس از «رئیس دیوان عدالت اداری»، «رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی،‌دادستان دیوان محاسبات» پس از «رئیس سازمان بازرسی کل کشور» ، «و معاونین وی» پس از «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و معاونین وی» ، «دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمانهای دولتی» ، «رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب- در بند(۲) پس از عبارت «فرمانداران و معاونین آنان»‌، «شهرداران و معاونین آنان» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ج – در بند (۳) ماده (۲۸) واژه «شهرداری» بعد از عبارت «مدیران مناطق» و عبارت «و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری» بعد از واژه «وابسته به آن» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎د – بعد از واژه «شهرداران» حرف «و» به علامت ویرگول«،» تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎هـ – بند (۴) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎«۴ – اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌‌توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.»
‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۰ – در سطر آخر ماده(۳۰)، عبارت «به مدت چهار سال» به عبارت «تا پایان همان دوره» اصلاح می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۱ – ماده (۳۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎«ماده ۳۱ – درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۲ – در تبصره (۱) ماده(۳۲) عبارت «پس از تأیید هیأت نظارت» بعد از واژه «انتخاب و» اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۳ – در تبصره (۱) ماده(۳۳) عبارت «پس از تأیید هیأت نظارت» بعد از واژه «انتخاب و» اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ماده ۲۴– در ماده(۴۵) بعداز عبارت«تشکیل هیأت اجرائی» علامت ویرگول«،» اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۵ – در تبصره(۲) ماده(۴۶)بعد از عبارت «از تاریخ وصول استعلام» علامت ویرگول«،» اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۶ – ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎«ماده ۴۸ – نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهد بود.»

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۷ – درابتداء تبصره (۴) ماده(۵۰) عبارت «فرماندار یا بخشدار به‌عنوان رئیس» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۸ – ماده(۵۹) قانون، به بعد از ماده(۶۳) منتقل می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۲۹ – در قسمت اخیر ماده (۶۳) عبارت «رؤسای هیأتهای اجرائی» جایگزین عبارت «مقامات وزارت کشور» می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۰ – در بند(م) ماده (۶۷) عبارت «یا پلمب» بعد از واژه «مُهر» اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۱ – به فصل انتخابات یک بخش با عنوان زیر الحاق می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎و – سایر مقررات انتخابات.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۲ – مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فوق‌الذکر منتقل می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۳ – در ماده (۸۸):
‎‎‎ ‎‎‎الف – واژه «محلی» به «محلی استانی» تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎ب – در تبصره این ماده عبارت «آگاه نمودن» به «آگاه‌سازی» تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – این ماده از فصل پنجم به قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۴ – مواد (۸۹)‌و (۹۰) از فصل پنجم به قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۵ – در ماده (۶۸):
‎‎‎ ‎‎‎الف – بعد از واژه «نظارت» عبارت «و پیگیری» اضافه و واژه «تصمیمهای» به «مصوبات» تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «حسب درخواست بخشدار» به قسمت انتهائی بند (ی) این ماده اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۶ – بند ذیل به عنوان بند(۱۱) به ماده(۶۹) الحاق می‌شود:
‎‎‎ ‎‎‎۱۱- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۷ – در ماده(۷۰):
‎‎‎ ‎‎‎الف – دوبند به‌عنوان بندهای(۱۰) و(۱۱) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎۱۰ – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
‎‎‎ ‎‎‎۱۱- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.
‎‎‎ ‎‎‎ب – شماره بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) به شماره (۳)، ‎‎‎ (۴) ، (۵)، (۶) ، (۷) ، (۸) و (۹) تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – عبارت «بخش از قبیل توسعه» از بند (۷) حذف می‌‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۸ – در ماده (۷۱):
‎‎‎ ‎‎‎الف – در بند (۶) واژه «گردشگری و» بعد از «مراکز» اضافه می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «با رعایت مقررات مربوط» به انتهای بند (۲۴) اضافه می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – عبارت «با رعایت مقررات مربوط» به انتهای بند (۲۶) اضافه می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎د – در بند (۲۷) واژه «وسائل» به «وسائط» تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎هـ – عبارت «بارعایت مقررات قانونی مربوط» به ‎‎‎ انتهای بند (۲۹ ) اضافه می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎و – تبصره بند (۳۰) به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به ذیل این ماده الحاق می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۲ – شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
‎‎‎ ‎‎‎ز – تبصره‌های(۱)و(۲) ‌بند(۳۴)‌این ماده حذف می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۳۹ – در ماده (۷۷):
‎‎‎ ‎‎‎الف- عبارت «و دهستان» پس از عبارت «شورای اسلامی شهر» و عبارت «و روستا» پس از عبارت«مورد نیاز شهر» حذف می‌گردد و واژه «می‌توانند» به «می‌تواند» ‌و واژه «نمایند» به «نماید» تغییر می‌یابد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ب – در سطر اول تبصره این ماده بعد از واژه«عوارض» علامت ویرگول«،» اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۰ – در ماده(۷۸):
‎‎‎ ‎‎‎عبارت «و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان» به ادامه بند(۳)‌اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۱ – در ماده(۷۸ مکرر۱):
‎‎‎ ‎‎‎الف– تبصره بند(۱) حذف می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎ب – سه بند به شرح زیر به عنوان بندهای «۷،۸ و۹»‌به انضمام یک تبصره‌به ذیل ماده فوق الحاق می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎۷ – عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
‎‎‎ ‎‎‎۸ – نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی،‌یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎۹ – نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره – شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۲ – در ماده (۷۸ مکرر۲):
‎‎‎ ‎‎‎الف – بند(۷) ‌این ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎۷ – برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.
‎‎‎ ‎‎‎ب – ماده (۷۵)‌ قانون به عنوان بند(۹) ذیل این ماده الحاق می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎۹ – آئین‌نامه سازمانی،‌تشکیلاتی و‌تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و ‌امور‌مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – در ماده(۷۸ ‌مکرر۳) عبارت «حداکثر یک سال پس از تشکیل» حذف و این ماده به عنوان بند(۱۰) ذیل این ماده الحاق می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۳ – در ماده(۷۴):
‎‎‎ ‎‎‎الف – این ماده و تبصره‌های آن به عنوان ماده(۸۲ مکرر۳) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات، منتقل و عنوان (ماده ۸۲ مکرر۳) به (ماده ۸۲ مکرر۴)اصلاح می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ب – عبارت «در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا،‌پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد» به ادامه تبصره(۱) ‌اضافه می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – عبارت «در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهدشد» به ادامه تبصره(۲)‌ اضافه می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۴ – در ماده(۷۹):
‎‎‎ ‎‎‎الف – در بند(۲) تعداد اعضای شورای استان از دونفر به یک نفر تقلیل و تعداد نمایندگان مجلس از یک نفر به دونفر افزایش یافت.
‎‎‎ ‎‎‎ب – در بند (۳)‌عبارت «از اعضاء شورای استان» بعد از «یک نفر»‌اضافه می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – تبصره ذیل این ماده به عنوان تبصره(۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) ذیل آن الحاق می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۲ – وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۵ – در ماده(۸۰):
‎‎‎ ‎‎‎الف – ظرف زمانی «پانزده روز» مندرج در سطر آخر این ماده به «بیست روز» تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎ب – تبصره این ماده به عنوان تبصره(۱)‌تغییر می‌یابد.
‎‎‎ ‎‎‎ج – دو تبصره به شرح زیربه ذیل این ماده الحاق می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۲ – قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۳ – کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۶ – در تبصره ماده(۸۱)‌عبارت «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی»‌بعد از واژه «می‌توانند»‌اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۷ –
الف – ماده(۸۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۸۲ – چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
‎‎‎ ‎‎‎۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
‎‎‎ ‎‎‎۳ – کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
‎‎‎ ‎‎‎۴ – محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
‎‎‎ ‎‎‎۵ – سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
‎‎‎ ‎‎‎۶ – سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
‎‎‎ ‎‎‎۷ – ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۱ – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸)‌قابل جمع با بندهای (۴)‌تا (۶) ‌این ماده می‌باشد.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره ۲ – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸)‌این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود.
‎‎‎ ‎‎‎۸ – سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
‎‎‎ ‎‎‎ب- بندهای (۱)‌و (۲)‌و تبصره‌های آن با اصلاحات انجام شده به شرح زیر به عنوان ماده(۸۲ مکرر۱) تغییر و عنوان (ماده ۸۲ مکرر۱) به (ماده۸۲ مکرر۲) اصلاح می‌شود.
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۸۲ مکرر۱– هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(۸۲)‌به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
‎‎‎ ‎‎‎۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
‎‎‎ ‎‎‎۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳- درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
‎‎‎ ‎‎‎تبصره– سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۸ – یک ماده به عنوان ماده(۹۲) به شرح زیر به قانون، الحاق و عنوان ماده(۹۲) به ماده(۹۶) اصلاح می‌گردد:
‎‎‎ ‎‎‎ماده ۹۲ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت،‌برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۹ – در ماده (۸۵) عبارت «و بخش» حذف و عبارت «روستا و» بعد از واژه «شوراهای» اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۵۰ – ماده (۷۸ مکرر۴) به عنوان ماده(۹۳)‌به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۵۱ – در ماده (۷۸ ‌مکرر۵):
‎‎‎ ‎‎‎الف – این ماده به عنوان ماده(۹۴)‌به فصل پنجم سایر مقررات منتقل و عنوان ماده(۹۴) به ماده(۹۷) اصلاح می‌گردد.
‎‎‎ ‎‎‎ب – واژه «عضو» بعد از عبارت‌«به عنوان» اضافه می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۵۲ – ماده(۷۸ ‌مکرر۶)‌به عنوان ماده(۹۵) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل و عنوان ماده (۹۵) به ماده(۹۸) اصلاح می‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۵۳ – ماده (۹۳) حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۸۶/۹/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شورای اسلامی شهر رودهن است.